ORGANIZATION

President

 • Takao Ando

Executive Directors

General Affairs
Shigeki Sonoyama
Publicity
Hitoshi Dairoku
Accounting
Kazunori Takeda
Editing (General)
Shigeki Sonoyama
(JJSE)
Toshihede Koike
(JSER)
Noriko Oka
Public Relations
Satoru Takahashi
Research
Shinnji Okazaki
Social Contiribution
Yoko Kaneko
Conference Support
Tsuyoshi Sashima
Research Ethics
Ryuichi Kawasumi
Accessibility
Takashi Sawa
Globalization Promotion
Shoko Miyamoto

Directors

 • Satoshi Arakawa
 • Shigeji Ohba
 • Hideyuki Okuzumi
 • Toshiro Ochiai
 • Akiko Kaizu
 • Kennosuke Kawama
 • Atsushi Kanno
 • Hiroaki Shoji
 • Eriko Shiraishi
 • Hiroyuki Sugai
 • Ayako Tabe
 • Inho Chung
 • Chihiro Naito
 • Masaki Nagasawa
 • Shoji Higo

Auditors

 • Naotake Iketani
 • Tomohiko Ito

Secretary

Secretary General
Shinji Okazaki
Director for General Affairs
Ginga Sasaki

Honorary Members

 • Tadao Umetani
 • Hiroyuki Ohno
 • Akiyoshi Katada
 • Shigeo Kobayashi
 • Shinji Sato
 • Yasumasa Sato
 • Hiroshi Shimizu
 • Katsuto Shouchi
 • Yoko Suzuki
 • Taiko Nagasawa
 • Makio Nakamura
 • Tsugumichi Fujita
 • Bunrou Fujimoto
 • Hisao Maekawa
 • Giiti Misawa
 • Tomoyoshi Yoshino